Slovenščina program

A1

A1.1

1. MODUL -(20h)

 • 1 A: Dober dan!

pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski pogovor, abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki, poklici, številke (1-10), vljudnostne fraze, osebni zaimki, 8 glagolov, glagol biti in ne biti, imenovalnik: moški, ženski in srednji spol

 • 1 B: Kdo si?

Predstavitve, družbeni status, poklici, narodnosti, slavne osebe, svetovne znamenitosti, ednina, dvojina, množina (imenovalnik), glagoli sedanjik: kupiti, študirati, misliti, ...

 • 1 C: Moja družina

Medsebojni odnosi, opis osebe, družina, svojilni zaimki (moj, tvoj,...), glagoli sedanjik - ATI: delati, slikati ...

 • 1 D: Nakupujem oblačila

4. sklon, oblačila in barve, dialog v trgovini z oblačili


 

2. MODUL (20h)

 • 1 E: Pripravljam okusne jedi

V restavraciji, jedilni list, naročanje jedi, spraševanje za ceno, hrana in pijača,  številke (100-10.000), pridevnik, nepravilna glagola (jesti in piti), glagol želeti, vljudnostna oblika s pogojnikom (želel/a bi), imeti rad, 2. Sklon ednina dvojina, množina

 • 1 F: Kdaj se dobimo?

čas in dnevna rutina, opis vsakdanjika, ura, datum, teden, mesec, urnik, koledar, aktivnosti, vsi modalni glagoli, predlogi, preteklik in prihodnjik, vreme

 • 1 G: V mestu

Orientacija v mestu, spraševanje za pot, opis mesta, prevozna sredstva, stavbe v mestu, pozicije,  5. in 6. sklon, pravilni glagoli, modalni glagol morati.

A1.2

3. MODUL (20h)

 • 1 H: Moj dom

Hiša, pohištvo, predmeti, predlogi s 5. in 6. sklonom, stopnjevanje pridevnikov​

 • 1 I: Boli me

Pri zdravniku, deli telesa, bolezni, zdravila in pripomočki, velelnik, zdrav način življenja, velelnik

4. MODUL (20h)

 • 1 J: Moje počitnice

Na počitnicah, pripovedovanje o doživetjih, počitnice,  strani neba, vezava predlogov, rezervacija hotela, kupovanje vozovnice, prihodnjik, načrtovanje potovanja, načrtovanje aktivnosti, razlikovanje med kje (5. sklon) in kam (4. sklon), nepravilni glagoli​

 • 1 K: Na obisku

Obdarovanje, na obisku, bonton, praznovanja 3. Sklon

 • 1 L: Moji sosedje

dialogi, selitve, v novi službi, povratno osebni glagoli s "se", 1., 2. 4. sklon ednina, dvojina, množina,

osebni zaimki 1., 2. in 4. sklon, vezniki in  / ali / da

 • 1 M: Koncerti, filmi, prireditve, Šport in rekreacija

kulturni program, dialog - pogovor s prijateljem o koncertu, nakupovanje vstopnice preko spleta, ženski večer, življenje igralke, vprašanja (kam, kje, od kod + skloni), osebni zaimki v 5. sklonu, veznika "ampak" in "pa​"

Po zaključku A1

Poslušanje / govorjenje: Razume preprosta navodila in lahko omejeno sodeluje v osnovnih vsakodnevnih pogovorih na predvidljivo temo. Zna zastaviti preprosta vprašanja in razume preproste odgovore.

Razume kratka, stvarna sporočila, navodila in informacije.

Branje: Razume kratka, stvarna sporočila, navodila in informacije.

Pisanje: Zna izpolniti osnovne obrazce, v katerih se zahteva osebne podatke, ter prepisati ali napisati kratka sporočila (zapiske), ki vključujejo podatke o času, datumu in kraju.

A1.1

1st MODULE (20h)

 • 1 A: Dober dan! / Good day!

greeting and presentation in formal and informal environment, telephone conversation, alphabet, citation of personal data, business card reading, nationality, countries, languages, professions, numbers (1-10), polite phrases, personal pronouns, 8 verbs, verb to be and not to be , denominator: male, female and middle gender

 • 1 B: Kdo si? / Who are you?

Presentations, social status, professions, nationalities, celebrities, world landmarks, singular, dual, plural (denominator), present tense verbs: buy, study, think, ...

 • 1 C: Moja družina / My family

Relationships, description of a person, family, peculiar pronouns (mine, yours, ...), present tense verbs - ATI: to work, to paint ...

 • 1 D: Nakupujem oblačila / I buy clothes

4. case, clothing and colors, dialogue in the clothing store

2nd MODULE (20h)

 • 1 E: Pripravljam okusne jedi / I prepare delicious dishes

In a restaurant, menu, ordering food, asking for price, food and drink,  numbers (100-10,000), adjective, irregular verbs (eat and drink), verb want, polite form with conditional (would like) , to love, 2. case singular dual, plural

 • 1 F: Kdaj se dobimo? / When do we meet?

time and daily routine, description of daily life, hour, date, week, month, schedule, calendar, activities, all modal verbs, prepositions, past and future, weather

 • 1 G: V mestu / In the city

Orientation in the city, questioning the route, description of the city, means of transport, buildings in the city, positions, 5th and 6th case, correct verbs, modal verb must.

A1.2

3rd MODULE (20h)

 • 1 H: Moj dom / My home

House, furniture, objects, prepositions with 5th and 6th case, escalation of adjectives​

 • 1 K: Boli me / It hurts me

At the doctor, body parts, diseases, medications and aids, the master, a healthy lifestyle, imperative

4th MODULE (20h)

 • 1 J: Moje počitnice / My holidays

On vacation, storytelling, holidays, sky side,  prepositions, hotel reservation, buying a ticket, future, travel planning, activity planning, distinguishing between where (5th case) and where (4th case), irregular verbs

 • 1 K: Na obisku / On a visit

Gift-giving, visiting, etiquette, celebrations 3. case

 • 1 L: Moji sosedje / My neighbors

dialogues, relocation, new job, return personal verbs with "to" 1, 2, 4 sklon singular, dual, plural, personal pronouns 1st, 2nd and 4th case, conjunctions "in / ali / da"

 • 1 M: Koncerti, filmi, prireditve, Šport in rekreacija / Concerts, Movies, Events, Sports and Recreation

cultural program, dialogue - a conversation with a friend about the concert, shopping for tickets online, women's evening, the life of the actress, questions (kam, kje, od kod + cases), personal pronouns in the 5th case, conjunction but​

After completion of the A1

 Listening / speaking: Understands simple instructions and can participate to a limited extent in basic everyday conversations on a predictable topic. Can ask simple questions and understand simple answers. Understands short, factual messages, instructions and information.
Reading: Understands short, factual messages, instructions and information.
Writing: He knows how to fill in the basic forms in which personal requests are required
data, and transcribe or write short messages (notes) that
include time, date and place information.

 
 

A2

A2.1

1. MODUL (40h)

 • o učenju slovenščine, formalno in neformalno izobraževanje, način učenja, vrednost izobraževanja, o šolskem sistemu v Sloveniji in drugih državah

 • Delo, razgovor za službo,

 • Moj življenjski stil

 • Ekologija, živali, rastiline

 • Stopnjevanje pridevnikov

 • skloni v dvojini in množini

 • Dom: gospodinjska opravila, delitev dela, najem/nakup/oddaja/prodaja stanovanja

 • Opis oseb, karakter,

 • o internetu

 • Dovršni in nedovršni glagoli

 • Velelnik - zanikani

 • Pogovori o filmih, knjigah, televizijskih oddajah

 • novice, mediji (Digitalni časopis, papirnati časopis, revije, članki, televizijski program)

 • promet (prometni znaki, zamujanje v službo, prevozna sredstva - na avtobusu, na vlaku, na letališču (prednosti in pomanjkljivosti), dan brez avtomobila, modalni glagoli (želeti, smeti, morati, lahko - moči, hoteti, 6. sklon pridevnik in samostalnik, 6. sklon osebni zaimki, veznika "ko" in "kadar")

A2.2

2. MODUL (40h)

 • Opis oseb, karakter,

 • o internetu

 • Dovršni in nedovršni glagoli

 • Velelnik - zanikani

 • Pogovori o filmih, knjigah, televizijskih oddajah

Po zaključku A2

Poslušanje / govorjenje: Zna preprosto izraziti mnenje in zahteve v znanih kontekstih. Zna se spontano vključiti v
pogovor.

Branje: Razume osnovne informacije, javne oznake, preproste obrazce, osebna pisma, opise in lahko sledi enostavnim navodilom. Razume preprosta, s slikovnim gradivom opremljena besedila.

Pisanje: Zna izpolniti obrazce in pisati kratka in preprosta pisma, sporočila ali prošnje.

B1.1

1. MODUL (40h)

 • 3A: Učenje tujih jezikov

razlogi za učenje, načini učenja, glagoli v sedanjiku (tudi nepravilni, modalni), glagoli v pretekliku (tudi nepravilni), glagoli v prihodnjiku, intervju, obnova intervjuja, skloni pridevnika in samostalnika v ednini, dvojini in množini

 • 3B: Šport

vrste športa, navijanje, športne prireditve, slovenski smučarji, znani športniki, pohodništvo in gore, ekstremni športi,

posebnosti samostalnikov moškega spola (na -a, -e, -i, -o, -u in r)

 • 3C: Hrana

priprava jedi, prehranjevalne navade, svojilni pridevnik, kuhate ali jeste zunaj, najljubša hrana Slovencev, zdrava prehrana, vrstni pridevnik, nepravilne glagolske oblike, velelnik

 • 3D: Okolje, živali in rastline

živali, rastline, ekologija, vremenski pojavi, prislovi kraja, posebnosti samostalnikov ženskega spola

B1.2

2. MODUL (40h)

 • 3E: Potrošništvo / nakupovanje

nakupovalne navade, kupovanje v fizičnih trgovinah ali preko spleta, potrošniške razvade Slovencev, osebni zaimek, števnik, ujemanje samostalnika in glagola

 • 3F: Vse o kulturi

kulturne prireditve, narodno zabavna glasba in drugi žanri, filmski festivali, prevajanje, knjige, muzeji in galerije, umetniki, posebnosti samostalnikov srednjega spola, besedni red naslonk,

 • 3G: Povezani na spletu

zabavna elektronika, uporaba računalnika, televizije, pametnega telefona, aplikacije, otroci in internet, internetna varnost, zasvojenost s spletom, telefon in bonton, vezniki, vprašalni in oziralni zaimki

 • 3H: Prostovoljstvo

zakaj prostovoljstvo, prostovoljske organizacije, mldi in prostovoljstvo, volunTURIZEM, pogledi na starost, kazalni zaimek, nikalni zaimek, nedoločni zaimek, modalni izrazi

Po zaključku B1

Poslušanje / govorjenje: Zna omejeno izraziti mnenje o abstraktnih in specializiranih zadevah ali svetovati v zvezi z znanimi temami, razume navodila ali javne oglase. Lahko sodeluje v vsakdanjem pogovoru.

Branje: Razume stvarne informacije in članke, če se nanašajo na znano področje. Razume bistvo besedil, ki se nanašajo na njegovo strokovno ali študijsko področje.

Pisanje: Zna napisati pisma in rutinske dopise ali si delati zapiske o predvidljivih zadevah.

​​

B2.1

1. MODUL (40h)

 • 4A: Navezovanje stikov

različni načini življenja, razlogi za selitev, kako je živeti v Sloveniji,  medkulturni dialog, različni bontoni v različnih državah, javno in zasebno življenje slavnih, intervju z znanimi Slovenci, dosežki in uspehi, videz, znane osebnosti, preživljanje prostega časa, sporazumevanje in obnašanje, vse o glagolu, brezpredložna raba sklonov, ujemanje deležnika na L, pomensko stopnjevanje, poudarjanje ideje, Ivan Cankar in skodelica kave, uporaba nikalnic in zanikanih povedi, dvopomenski glagoli

 • 3B: Šport

vrste športa, navijanje, športne prireditve, slovenski smučarji, znani športniki, pohodništvo in gore, ekstremni športi,

posebnosti samostalnikov moškega spola (na -a, -e, -i, -o, -u in r)

 • 3C: Hrana

priprava jedi, prehranjevalne navade, svojilni pridevnik, kuhate ali jeste zunaj, najljubša hrana Slovencev, zdrava prehrana, vrstni pridevnik, nepravilne glagolske oblike, velelnik

 • 3D: Okolje, živali in rastline

živali, rastline, ekologija, vremenski pojavi, prislovi kraja, posebnosti samostalnikov ženskega spola

B2.2

2. MODUL (40h)

 • 3E: Potrošništvo / nakupovanje

nakupovalne navade, kupovanje v fizičnih trgovinah ali preko spleta, potrošniške razvade Slovencev, osebni zaimek, števnik, ujemanje samostalnika in glagola

 • 3F: Vse o kulturi

kulturne prireditve, narodno zabavna glasba in drugi žanri, filmski festivali, prevajanje, knjige, muzeji in galerije, umetniki, posebnosti samostalnikov srednjega spola, besedni red naslonk,

 • 3G: Povezani na spletu

zabavna elektronika, uporaba računalnika, televizije, pametnega telefona, aplikacije, otroci in internet, internetna varnost, zasvojenost s spletom, telefon in bonton, vezniki, vprašalni in oziralni zaimki

 • 3H: Prostovoljstvo

zakaj prostovoljstvo, prostovoljske organizacije, mldi in prostovoljstvo, volunTURIZEM, pogledi na starost, kazalni zaimek, nikalni zaimek, nedoločni zaimek, modalni izrazi

Aktualni dogodki; politično dogajanje, politična ureditev; gospodarsko in

družbeno dogajanje; vojna in mir; kriminal; družbeni problemi

Družba,

politika,

gospodarstvo

Po zaključku B2

Poslušanje / govorjenje: Lahko sodeluje pri pogovoru o različnih temah.

Branje: V besedilu lahko na hitro prepozna relevantne informacije in natančno razume navodila.

Pisanje: Zna si delati zapiske, medtem ko nekdo govori, in pisati pisma.

Po zaključku C1

Poslušanje / govorjenje: Lahko učinkovito sodeluje na sestankih, delovnih srečanjih in seminarjih na svojem strokovnem področju; tekoče vzdržuje vsakdanji pogovor, uporablja abstraktne izraze.

Branje: Razume večino zapisanih besedil. Zna brati dovolj hitro, da lahko sledi besedilu na akademski ravni.

Pisanje: Zna se izbrano izražati, obvlada poslovno dopisovanje in si dela natančne zapiske.

Po zaključku C2

Poslušanje / govorjenje: Lahko govori o kompleksnih in občutljivih zadevah in svetuje o njih, razume pogovorni jezik.

Branje: Razume katerokoli zapisano besedilo ne glede na temo ali zvrst.

Pisanje: Zna pisati pisma o katerikoli zadevi in si delati popolne zapiske na sestankih, delovnih srečanjih in seminarjih.

A2.1

1st MODULE (40h)

 • on learning Slovene, formal and non-formal education, way of learning, value of education, on the school system in Slovenia and other countries

 • Work, job interview,

 • My lifestyle

 • Ecology, animals, plants

 • Grading of adjectives

 • inclined in dual and plural

 • Home: household chores, division of labor, renting / buying / renting / selling an apartment

 • Description of persons, character,

 • about the internet

 • Perfective and imperfective verbs

 • Imperative (positive and negative)

 • about movies, books, TV shows

 • news, media (Digital magazine, paper magazine, magazines, articles, television program)

 • traffic (traffic signs, delays in work, transport - on the bus, on the train, at the airport (advantages and disadvantages), a day without a car, modal verbs (want, can, have to, should) 6. case personal pronouns, conjunction "ko" and "kadar")

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto